کشور ايران،‌ پهنه پويايى از ديدگاه جنبشهاى زمين ساختى است و گسلها نقش اصلى را در شکل گيرى زمين ساخت جنباى اين پهنه ايفا نموده اند. جايگاه اساسى آنها در زمين شناسى و ريخت شناسى ايران زمين و بروز زمين لرزه هاى متعدد در ازاى جنبش آنها، اهميت پرداختن به اين ساختارها را دو چندان مى نمايد. بر اين پايه، جهت آشنايى با گسلهاى مهم و اصلى در فلات ايران،‌ نوشتار حاصل با نام اطلس گسلهاى ايران گردآورى و پردازش شده است.

گزارش گسلهاى ايران شامل575 گسل است که داده هاى مربوط به آنها با توجه به اهميت هر يک از گسلها و بررسى هاى صورت گرفته بر روى آنها دسته بندى و ارائه شده است. در اين نوشتار،‌ تلاش شده است تا به وي‍ژگيهاى اصلى گسلها پرداخته شود. بر اين پايه، ويژگيهاى هندسى گسلها از جمله طول،‌ شيب و امتداد و جايگاه جغرافيايى گسلها،‌ خصوصيات جنبشى آنها از قبيل سازوکار،‌ ميزان جابه‌جايى در راستاى گسل،‌ برهم کنش گسل بر روى واحدهاى زمين شناسى دربردارنده آن،‌ ساختارهاى همراه و تاثير گسل بر حوضه هاى رسوبگذارى در طول زمان و نيز ويژگيهاى لرزه اى آنها شامل نوع گسل از نظر لرزه خيزى،‌ سابقه لرزه خيزى،‌ بزرگترين زمين لرزه رويداده بر روى گسل و بررسى هاى پارينه لرزه شناسى گسلها مورد بررسى قرار گرفته است. از آنجايى که پايه تهيه اين نوشتار استفاده از منابع از قبل موجود بوده است، به طبع تمامى موارد ياد شده در مورد همه گسلهاى ارائه شده موجود نبوده و نمى باشد. با اين وجود تلاش شده است تا اطلاعات به‌نسبت جامعى در قالب يک الگوى شناسنامه گونه از گسلها ارائه شود. همچنين تلاش شده تا با رعايت اصل امانتدارى،‌ نظرات و ديدگاه هاى گوناگون محققين مختلف نيز در هر مورد ارائه شود.

در تهيه گزارش گسلهاى ايران از نقشه هاى زمين شناسى با مقياس 1:100000، ‌تهيه شده توسط سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و شرکت ملى نفت ايران، گزارش ها،‌ پايان نامه هاى کارشناسى ارشد و دکتراى گرايش زمين ساخت،‌ کتابهاى گوناگون در رابطه با زمين شناسى ايران، مقاله هاى فارسى و لاتين و ساير منابع چاپ شده تا سال 1390 شمسى و 2011 ميلادى استفاده شده است. در نهايت اطلاعات جمع آورى شده با مطالعه و بررسى هاى صحرايى انجام گرفته بر روى بيشتر گسلهاى اصلى ايران همراه گرديده است. بديهى است اين نوشتار دربرگيرنده تمامى گسلها و نيز همه اطلاعات مربوط به آنها نيست و نيازمند همکاری همه پژ‍وهشگران علوم زمین مى باشد.