گروه زمين ساخت
 
فلات ايران در ناحيه‌اى فعال از کمربند آلپ –هيماليا قرار دارد و در بردارنده پديده‌هاى ساختارى –زمين‌ساختى کم نظيرى در سطح جهان است.مطالعه تخصصى اين پديده‌ها توسط نيروهاى کارآزموده داخلى از ديرباز مورد توجه سازمان زمين‌شناسى کشور بود، از اين رو گروه زمين ساخت در سال 1369 با هدف بررسى ساختارى و زمين ساختى ايران زمين در سازمان زمين شناسى کشور پايه‌گذارى شد.
فعاليت‌هاى اصلى گروه زمين‌‌ساخت 
 - مرز بندى دقيق پهنه هاى ساختارى در ايران
 - بررسى هاى ساختارى در پهنه هاى مختلف
 - شناسايى و مطالعه گسله هاى اصلى ايران
 - بررسى شرايط دگرشکلى و دگرگونى در مناطق کوهزايى و ارائه مدل هاى ژئوديناميکى مناسب
 - بررسى هاى ژئومورفولوژيکى و مورفوتکتونيکى در پهنه هاى گوناگون
 - تهيه نقشه هاى زمين شناسى در مقياس های 1:100000 و 1:25000 
 - تهيه ى نقشه هاى ساختارى در مقياس هاى مختلف
 - تاليف و ترجمه متون علمى-آموزشى در ارتباط با فرآيندهاى زمين شناسى ساختمانى، زمين ساختى و ديگر فرآيند هاى مرتبط
 - همکارى با گروه هاى مختلف سازمان و ديگر مراکز علمى و پژوهشى